Welke softwaregegevens in het Technisch Constructie Dossier?
Hangt er even van af of u een fabrikant of een eindgebruiker bent.
Maar voor beiden wordt sterk aanbevolen de software goed vastgelegd te hebben, als de fabrikant van het geheel die software (uit ‘goodwill’) ook meelevert aan de klant. Het is een onderdeel van het inkoopcontract en is onlosmakelijk onderdeel van het samenstel (al hoe klein ook in omvang).
 
Ik nam als constructeur (vroeger=1985 t/m 1999) / neem in huidige CE-projecten (ook begeleiding van zelfbouwers/werkgevers) de gehele software altijd mee voor het Technisch Constructie Dossier. Je moet er bij een TCD van een machine altijd vanuit gaan, dat het gedurende 10 jaar een perfect naslagwerk zou kunnen zijn voor allerlei gelegenheden. Dit kan bijv. zijn voor een rechtszaak (een commissie onderzoekt in het TCD dan allerlei zaken, die ten grondslag liggen aan een ongeval), een ingrijpende modificatie (waarbij teruggegrepen moet worden voor de risicoanalyse), of een externe firma, die e.e.a. moet kunnen inzien, omdat de vorige programmeur/softwareschrijver of leverancier na twee, drie jaar failliet zou zijn.
 
In het algemeen wordt software natuurlijk (digitaal) vastgelegd zijn in de ‘RAM’-, ‘EPROM’ en ‘EEPROM’-geheugens, die in PLC of in een microcomputer(tje) zijn ingebouwd. Maarrr….. deze kunnen op een kwade dag door kortsluiting of overbelasting in de fik vliegen, natuurlijk. Reden te over om in iedere geval de software ook nog eens op CD-Rom(s) vastgelegd te hebben en als ‘hardcopy’ in een TCD nog voorhanden te hebben. Het kan met nog vele andere zaken allemaal onderdeel uitmaken van het complete TCD.
Zelfs foto’s en films van bijv. testen, ingebruikname, etc. Zie de opsomming in onze AVI-folder. Je kunt hier nooit volledig genoeg in zijn. Beschouw het TCD ook als 1 groot ‘bewijsstuk’ (altijd ten voordele van de fabrikant), voor wanneer iets door de eindgebruiker wordt gewijzigd (dan wel met consequenties voor eigen rekening).
 
Overigens kun je van al het electriek/electronica en software (logische bouwstenen, ladderdiagrammen, toestandsdiagrammen) het beste een aparte map samenstellen (mag ook digitaal, hoor!).
Maximale geluidsniveau van machines volgens de machinerichtlijn?
Vraag:
Wat mag volgens de machinerichtlijn het maximale geluidsniveau zijn van een machine?
We horen dikwijls dat dit <=75 dab moet zijn, klopt dit? Maar waar staat dit in de machinerichtlijn”; “Dat klopt in de machinerichtlijn art. 1.5.8 staat dit…..”
Echter,  wat klopt er nu: dat het in de machinerichtlijn staat, of dat niveau van 75 dba.
Vanwege aanschaf van een grote machine is de discussie momenteel zeer actueel. Ik hoop dat u me duidelijkheid kunt verschaffen, bij mij speelt ook al jaren een maximaal acceptabel niveau van 75 dba van nieuwe machines door mijn hoofd.
Antwoord:
De Machinerichtlijn 98/37/EG (zie bijlage) eist alleen dat de uitstoot van geluid van de machine tot een minimum wordt beperkt (art. 1.5.8). De eisen gesteld aan de vermelding van het geluidsniveau in de gebruiksaanwijzing van de machine staan omschreven in bijlage 1.7.4 f) van de machinerichtlijn (zie hieronder).
Bijlage 1.7.4 Machinerichtlijn
f) In de gebruiksaanwijzing moeten de volgende gegevens worden vermeld inzake het door de machine geëmitteerde luchtgeluid, hetzij de reële waarde hetzij een waarde vastgesteld aan de hand van metingen bij een identieke machine:
– het niveau van de A-gewogen equivalente continue geluidsdruk op de werkplekken, voorzover dit meer bedraagt dan 70 dB(A); is het niveau lager of gelijk aan 70 dB(A), dan moet dit worden vermeld;
– de maximale waarde van de c-gewogen momentane geluidsdruk op de werkplekken, wanneer deze meer dan 63 Pa bedraagt (130 dB ten opzichte van 20 µPa);
– het niveau van het door de machine uitgestraalde geluidsvermogen, indien het niveau van de A-gewogen equivalente continue geluidsdruk op de werkplekken meer dan 85 dB(A) bedraagt.
Wanneer de machine zeer grote afmetingen heeft, kan de aanduiding van het geluidsvermogen worden vervangen door de aanduiding van de niveaus van de equivalente continue geluidsdruk op gespecificeerde plaatsen rondom de machine.
Indien de geharmoniseerde normen niet worden toegepast, moeten de akoestische gegevens worden gemeten met de meest passende meetnorm die aan de machine is aangepast.
De fabrikant vermeldt de bedrijfsomstandigheden van de machine tijdens de metingen en de methoden die voor de metingen zijn gebruikt.
Wanneer de werkplek(ken) niet is (zijn) of kan (kunnen) worden bepaald, moet de meting van het geluidsdrukniveau worden verricht op 1 m van het machineoppervlak en op een hoogte van 1,60 m boven de grond of het toegangsplatform. De positie en de waarde van de maximale geluidsdruk moeten worden vermeld.
Keuringsplicht voor 'oudere' machines?

Vraag:
Wij hebben wat vragen mbt. de veiligheid van ons machinepark.

Wij zij een afdeling Metaalektro van een VMBO school en beschikken over een gedateerd machinepark bestaande uit oa. draai-, freesmachines, kolomboormachines en lasapparatuur, vingerzetbanken etc. Wij willen deze graag periodiek laten keuren op oa. veiligheid, en de eisen die de wetgever stelt aan deze machines mbt. het gebruik door leerlingen van 14-16 jaar op een VMBO school.

Weet u waar of bij wie wij met deze vraag terecht kunnen?

 

Antwoord:
U bent met uw vraag aan het goede adres.

De machines zoals door u omschreven moeten voldoen aan de eisen zoals die gesteld zijn in de Richtlijn Arbeidsmiddelen. U bent vanuit de Arbowet wettelijk verplicht om de machines te onderwerpen aan een Risico Inventarisatie en Evaluatie volgens de Richtlijn Arbeidsmiddelen (RIE RA).

AVAN kan deze RIE RA voor u verzorgen. Zie link: RIE RA.

Wij hebben de RIE RA al reeds verricht bij verschillende onderdelen van het technisch onderwijs.

Gebruikershandleiding volgens de eisen van de machinerichtlijn?

Vraag:
moet de gebruikershandleiding volgens de eisen van de machinerichtlijn geleverd worden als ‘hard copy’ of mag worden volstaan met het leveren van een digitaal exemplaar of een verwijzing naar de internetsite van de leverancier?

Antwoord:
Belangrijk is dat de documenten voor de gebruiker te lezen zijn met de middelen die hem ter beschikking staan. In de machinerichtlijn wordt niet gesproken over een ‘hard copy’ of een digitaal exemplaar van de informatie, wel over machineschrift of drukletters. Bedenk wel dat (nog) niet in alle branches een computer ter beschikking is, laat staan een internet verbinding. Advies is een digitale versie mee te leveren en acrobat reader mee te branden op de cd.
De voornaamste veiligheidsvoorschriften zou ik zou ik wel op papier afleveren te samen met de mededeling dat er ook een uitgebreidere digitale volledige handleiding is.

Wanneer is de LSR van toepassing en wanneer de EMC richtlijn?
Vraag:
Wanneer is nu de Laagspanningsrichtlijn van toepassing en wanneer de EMC richtlijn?
 
Antwoord:
Het toepassingsgebied van de EMC richtlijn (89/336/EEG) valt grotendeels samen met die van de Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG) ook wel LVD (Low Voltage Directive) of VEM (Veiligheid Elektrisch Materiaal) genoemd.
 
De EMC richtlijn is van toepassing op alle apparaten, systemen en installaties die elektrische en/of elektronische componenten bevatten en is sinds 01-01-1992 van kracht. De richtlijn heeft betrekking op elektromagnetische storingen die door het product kunnen worden veroorzaakt en de invloed van deze storingen van buiten af op het product zelf.
 
De laagspanningsrichtlijn is van toepassing op elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen. Te weten 75V – 1500V gelijkspanning en 50V – 1000V wisselspanning nominale voedingspanning en producten (zonder spanningsgrens) die aan de R&TTE richtlijn moeten voldoen.
 
Op een product kunnen meerdere richtlijnen van toepassing zijn.
Wanneer is de nieuwe EMC richtlijn van kracht?
De nieuwe EMC richtlijn (2004/108/EG) is op 20-01-2005 in werking getreden. De lidstaten van de EU hebben tot 20-01-2007 de tijd gehad om de richtlijn te implementeren, dan moet de wet- en regelgeving dus klaar zijn. Op 20-07-2007 wordt deze wet- en regelgeving pas van kracht voor het bedrijfsleven.
In artikel 15 van de nieuwe EMC richtlijn staat dat het op de markt brengen en/of de ingebruikname van uitrusting die in overeenstemming is met de bepalingen van richtlijn 89/336/EEG en die voor 20-07-2009 op de markt is gebracht niet mogen belemmeren. Met andere woorden vanaf 20-07-2009 moeten apparaten en installaties voldoen aan de nieuwe EMC eisen.
Wat is het verschil tussen de oude en de nieuwe EMC richtlijn?

Vraag:
Wat is het verschil tussen de oude en de nieuwe EMC richtlijn?

Antwoord:

De belangrijkste wijzigingen tussen de oude en de nieuwe EMC richtlijn zijn:

– Verduidelijking van het toepassingsgebied
– 1 conforminteitbeoordelingsprocedure voor apparaten
– Geen verplichting tot inschakeling van NoBo
– Aanvulling van de eisen voor vaste installaties
– Aparte conformiteitsprocedure voor vaste installaties

Welke eisen gelden voor de gebruiksaanwijzing LSR?

Vraag:
Welke eisen gelden voor gebruiksaanwijzing LSR?

Antwoord:
De inhoud en verplichting tot levering van een gebruiksaanwijzing is afhankelijk van de relevante richtlijn.

Voor de laagspanningsrichtlijn gelden de volgende eisen: ‘de voornaamste kenmerken waarvan bekendheid en inachtneming noodzakelijk zijn voor gebruik overeenkomstig de bestemming en zonder gevaar, zijn op het elektrisch materiaal aangegeven of, indien dit niet mogelijk is, op een bijgevoegde gebruiksaanwijzing’. De laagspanningsrichtlijn kent dus geen verplichting tot het leveren van een gebruiksaanwijzing. Vaak wordt binnen deze richtlijn gewerkt met symbolen op het product, denk hierbij aan lampen voor huishoudelijk gebruik e.d. Voor de producten geleverd door Nedis is het dus wel “verplicht” een gebruiksaanwijzing mee te leveren met daarin opgenomen de bovenstaande gegevens. Verder stelt de laagspanningsrichtlijn geen eisen aan de inhoud van de gebruiksaanwijzing. Wel moet de gebruiksaanwijzing opgesteld zijn in 1 van de gangbare talen Duits, Engels en hoeft dus niet verplicht vertaald te worden in de taal van het land waar het product verkocht wordt. Het ligt voor de hand dat het taalgebruik in de gebruiksaanwijzing begrijpelijk moet zijn voor iemand met een gemiddelde opleiding.
De “vrijwillige” levering van de gebruiksaanwijzing volgens de eisen van de laagspanningsrichtlijn eist dat hierin veiligheid gerelateerde zaken zijn opgenomen. De richtlijn productaansprakelijkheid eist dat dit gebeurt in de taal van het land waar het product verkocht wordt omdat dit product bij calamiteiten als onveilig zal worden gekwalificeerd door het ontbreken van de gebruiksaanwijzing in de taal van het land waar deze verkocht is. Kortom het leveren van gebruikershandleiding in de taal van het land waar het product verkocht wordt is verplicht.

Welke eisen EG verklaring van overeenstemming LSR?

Vraag:
Welke eisen gelden voor EG verklaring van overeenstemming volgens LSR?

Antwoord:
Een EG-verklaring van overeenstemming is een verklaring waarin de fabrikant of importeur binnen de EER aangeeft dat het product aan de eisen van de Europese regelgeving voldoet. De verklaring specificeert de regelgeving en eventueel normen waarmee het product in overeenstemming is. Bij alle CE gemarkeerde producten moet een EG verklaring van overeenstemming worden meegeleverd, deze mag opgenomen worden in de gebruiksaanwijzing maar mag ook apart geleverd worden. De eisen gesteld aan de inhoud verschillen per richtlijn maar zijn in grote lijnen hetzelfde.

De laagspanningsrichtlijn stelt de volgende eisen aan de inhoud van de EG verklaring van overeenstemming:
– Naam en adres van de fabrikant
– Beschrijving van het elektrisch materiaal
– Verwijzing naar geharmoniseerde normen (indien toegepast)
– Vermelding van, in voorkomend geval, de specificaties waarop de verklaring van overeenstemming betrekking heeft
– Identiteit van de ondertekenaar die gemachtigd is verplichtingen voor de fabrikant of diens in de gemeenschap gevestigde gevolmachtigde aan te gaan
– De 2 laatste cijfers van het jaar waarin de CE markering is aangebracht

Welke eisen gelden voor EG verklaring van overeenstemming volgens EMC?

Vraag:
Welke eisen EG verklaring van overeenstemming EMC?

Antwoord:
De EMC richtlijn stelt de volgende eisen aan de inhoud van de EG verklaring van overeenstemming:

– Beschrijving van het betreffende apparaat
– Vermelding van de specificaties waarmee het apparaat volgens de verklaring in overeenstemming is en in voorkomend geval de interne maatregelen die zijn getroffen ter verzekering van de overeenstemming van de apparaten met de
voorschriften van de richtlijn
– Gegevens ter identificatie van de ondertekenaar die gemachtigd is om de fabrikant of diens gevolmachtigde te binden
– In voorkomend geval de referentie van de EG typeverklaring die is afgegeven door een opgegeven instantie

Importeren vanuit China naar Nederland. Welke eisen worden gesteld?

Vraag:
Wij laten frisbees is China produceren en importeren deze naar Nederland om ze hier te verkopen. Aan welke eisen moeten de freesbees voldoen?

Antwoord:

definitie van speelgoed volgens de speelgoedrichtlijn (88/378/EEG):elk produkt dat is ontworpen of kennelijk is bestemd om door kinderen onder de leeftijd van veertien jaar bij het spelen te worden gebruikt. De frisbees vallen dus duidelijk onder deze richtlijn en moeten dus voldoen aan de fundamentele eisen er van. In China kent geen CE markering en derhalve bent u als importeur binnen de E.E.R. verantwoordelijk voor de CE markering van de frisbees wanneer de fabrikant hieraan niet voldoet. Voor productaansprakelijkheid van CE gemarkeerde producten geldt dat de aansprakelijkheid hiervoor altijd bij een rechtspersoon of natuurlijk persoon ligt die in de E.E.R. is gevestigd.

Hoe is productveiligheid Europees geregeld?

Het EG verdrag, opgesteld bij de oprichting van de Europese Gemeenschap in 1958, is de basis geweest voor de Europese sociale richtlijnen, de zogenaamde Arbo richtlijnen (art. 138) en de productrichtlijnen (art. 95). De arbo richtlijnen stellen Europese eisen aan: veiligheid, gezondheid en welzijn. De product richtlijnen stellen eisen aan veiligheid, gezondheid en consumenten bescherming. CE markering is gekoppeld aan de productrichtlijnen. Beide richtlijnen hebben in Nederland wetskracht.

PBM's CE gemarkeerd?

Vraag:

Is een werkgever verplicht CE-gemarkeerde PBM’s te verstrekken? Wij hebben een werknemer die een veiligheidsbril wil die zo donker meekleurt dat de fabrikant er geen CE op afgeeft. Mogen wij als werkgever deze bril voor hem kopen?

Antwoord:

PBM’s moeten, wanneer gebruikt of in de handel gebracht binnen de EER, voldoen aan de veiligheids eisen zoals gesteld in de Richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen (89/686/EEG) en op basis van deze richtlijn van een CE markering worden voorzien. Wanneer een persoonlijk beschermingsmiddel niet voorzien is van een CE markering is de kans groot dat dit product niet voldoet aan de veiligheids eisen uit deze richtlijn en mag ook niet als PBM verkocht worden. Het feit dat de fabrikant er geen CE markering op af wil geven zegt voldoende, de fabrikant (of importeur binnen de EER) is immers productaansprakelijk.

Calamiteitenplan
Vraag:
Ik heb de volgende vraag: zijn wij als huurder van een pand verantwoordelijk voor het opstellen van een calamiteitenplan voor onze etage?
Ons bedrijfspand bestaat uit 2 etages en wij zitten op de bovenste etage gevestigd!
 
Wat moeten wij zelf regelen (ook aan rookmelders en blusapparatuur e.d.) en wat is de plicht van de verhuurder?
Antwoord:
Het ministerie van sociale zaken zegt hier het volgende over:
‘De verplichtingen afkomstig uit de arbowetgeving ten aanzien van arbeidsomstandigheden en calamiteiten richten zich op de werkgever, niet op de verhuurder van een pand. In artikel 15 van de Arbowet is bepaald dat de werkgever een aantal werknemers moet aanwijzen als bedrijfshulpverlener, en dat die in noodsituaties de werknemers en andere personen in het bedrijf moeten kunnen alarmeren en evacueren. In de arbowetgeving is geen verplichting opgenomen om een calamiteitenplan op te stellen. Op basis van andere wetgeving (niet vanuit dit
ministerie) kan het wel een verplichting zijn om een ontruimingsplan op te stellen, bijvoorbeeld om een gebruikersvergunning te verkrijgen die door de gemeente en de brandweer wordt verstrekt. Wanneer een dergelijk ontruimingsplan verplicht is moet daarin ook worden aangegeven welke taken de bedrijfshulpverleners hebben’.
 
Voor meer informatie kunt u het beste contact opnemen met de brandweer. Op http://www.brandweer.nl/ vindt u een contactformulier via welke u uw vraag kunt stellen. Ook kunt u op deze site de contactgegevens van de brandweer in uw eigen gemeente.
Wat zijn arbeidsmiddelen?

Vraag:
wat zijn arbeidsmiddelen?

Antwoord:
arbeidsmiddelen zijn alle middelen die ter beschikking zijn gesteld om werkzaamheden te verrichten. Dat zijn dus handgereedschappen zoals B.v. boormachines maar ook een inpakmachines of tabletteermachines om maar eens wat te noemen. Ook alle middelen die gebruikt worden om werkzaamheden te verrichten binnen een complete installatie vallen daaronder, B.v. petrochemische installaties. Maar dus ook bruggen en sluizen, brood- en banketlijnen, draaibanken, freesbanken, transportbanden, mengers, extrusiepersen enz. enz…..
Alle arbeidsmiddelen moeten voldoen aan de eisen van de richtlijn arbeidsmiddelen.

Hoe vaak moeten arbeidsmiddelen worden gekeurd?

Vraag:
hoe vaak moeten arbeidsmiddelen worden gekeurd?

Antwoord:
het is gebruikelijk om arbeidsmiddelen met een laag risico eens in de 3 jaar te inspecteren volgens de richtlijn arbeidsmiddelen. Afhankelijk van het risico, het gebruik en het onderhoud van het arbeidsmiddel wordt de interval van de keuring bepaald. Een machine met een laag risico die 1 maal per half jaar wordt gebruikt vereist meer aandacht dan een machine die dagelijks in een 5 ploegendienst wordt gebruikt en ook nog eens slecht wordt onderhouden.

Voor elektrische arbeidsmiddelen is er een keuring volgens NEN 3140. Deze norm schrijft ook een methodiek voor om te komen tot de inspectie interval waarbij bovengenoemde variabelen als risico, onderhoud en gebruik van invloed zijn op de uitkomst. Het  VCA certificaat eist dat de elektrische arbeidsmiddelen minstens 1x per jaar worden geïnspecteerd.

Moeten zonnebrillen CE gemarkeerd zijn?

Zonnebrillen moeten voorzien zijn van CE markering op basis van de fundamentele eisen zoals gesteld in de richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen 89/686/EEG wanneer zij binnen de EER op de markt worden gebracht.

Omdat zonnebrillen tot de categorie persoonlijke beschermingsmiddelen van eenvoudig ontwerp behoren is een EG Typeonderzoek niet vereist. Wel moet er een gebruikershandleiding meegeleverd worden. Ook dient de technische documentatie aanwezig te zijn. In het geval van de zonnebril zullen bovenstaande verplichte items bestaan uit de gegevens: categorie bepaling (zonnebrillen zijn verdeeld in een aantal categorieën betreffende zonlicht sterkte), gebruikte materialen e.d. In de gebruikershandleiding moeten nog de gegevens opgenomen worden voor het reinigen van de bril.

Bovenstaande eisen staan omschreven in de richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen. De (ontwerp) norm die je hiervoor kan hanteren is: NEN-EN 1836:2005

Wat moeten we allemaal doen om een CE-attest te bekomen van een preipeller?
De machine zoals door uw omschreven in onderstaande mail mag u zelf voorzien van een CE markering wanneer deze voldoet aan de eisen zoals gesteld in de machinerichtlijn. Om de juiste relevante normen te bepalen zijn meer gegevens van de machine nodig. De NEN-EN 60204-1 (elektrische veiligheid van machines) is in ieder geval van toepassing. Wellicht ook de normen NEN-EN 294 (veilige afstanden tot voorkoming van het bereiken van gevaarlijke zones met de bovenste ledematen), NEN-EN 953 (afschermingen: algemene eisen). Voor een correcte aanpak van de CE markering van uw machine zie de link hieronder.
AVAN kan u begeleiden om te komen tot de complete CE markering van uw machine.
Toepassing van vervallen normen?
De norm NEN EN 15061 “Veiligheidseisen voor de machinale verwerking van platen met aan elkaar gekoppelde machines” zal wellicht binnen afzienbare tijd van ontwerpnorm naar NEN EN norm overgaan. De inhoud zal ik trachten correct toe te passen. Hierdoor is meteen een aantal vragen gerezen waarvan ik de belangrijkst aan u wil voorleggen.
De norm NEN EN 15061 bevat de ontwerpnorm prEN 15061:2004 welke verwijst in paragraaf 2 naar normen die vervallen zijn.
In paragraaf 2 wordt expliciet gezegd dat voor “met datum vermelde normen” alleen de genoemde versie geldt en niet de nieuwste versie.
Omdat de NEN EN 15061:2004/prEN15061:2004 ter commentaar is, lijkt het voor de hand te liggen dat bij activering van deze norm, (vermoedelijk juli 2007) een verwijzing naar de nieuwste normen zal gaan gelden en niet meer een verwijzing naar de nu al vervallen normen.
Klopt mijn veronderstelling?
Antwoord:
Wanneer een ontwerp norm de status ‘definitief’ krijgt zijn ook de verwijzingen naar geharmoniseerde normen hierin opgenomen. Er zal dus niet meer verwezen worden naar vervallen normen. De norm NEN-EN 294 is niet vervallen maar is gewoon van toepassing. De NEN-EN 292 is sinds 2003 vervangen door NEN-EN 12100 1-2. Dir betreft een zg type A-norm (fundamentele veiligheidsprincipes). Een vervallen norm is simpelweg niet meer relevant. U zult dus de nieuwe vervangende norm moeten hanteren.
Meerprijs voor NL gebruikershandleiding?
Vraag:
Wij hebben een machine rechtstreeks uit Italië bij de fabrikant gekocht (deze is dus voor ons ook leverancier). Wij eisen conform machinerichtlijn een NL gebruikershandleiding. De fabrikant/ leverancier is van mening dat deze dit alleen hoeft te doen indien dit van te voren is kenbaar gemaakt en wil hiervoor nu kosten in rekening brengen. Hoe zit dit in elkaar ofwel zijn wij nu importeer en zijn hieraan rechten verbonden m.b.t. deze gebruikshandleiding. Er staat in de Machinerichtlijn 98/37/EEG paragraaf 1.74 B: de gebruiksaanwijzing wordt door de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde opgesteld in één van de talen van de Gemeenschap. Bij de inbedrijfstelling moet elke machine vergezeld gaan van een vertaling van de gebruiksaanwijzing in de taal/talen van het land waar de machine wordt gebruikt plus de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing. De vertaling wordt gemaakt door de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde dan wel door degene die de machine in het betreffende taalgebied invoert. In afwijking hiervan is het toegestaan dat de onderhoudsinstructies die bestemd zijn voor gespecialiseerd personeel dat in dienst is van de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde, slechts in één door dat personeel begrepen taal van de Gemeenschap gesteld zijn.
Antwoord:
U staat volkomen in uw recht, u bent geen fabrikant nog zijn in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde of importeur van de machine dus is de Italiaanse fabrikant verantwoordelijk voor het leveren van de gebruikershandleiding in de taal van het land waar de machine gebruikt gaat worden. Wanneer de machine buiten de E.E.R. gekocht was bent u de importeur van de machine of misschien wel de in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde van de fabrikant. In deze beide gevallen zou u verantwoordelijk zijn voor het leveren van de vereiste documenten wanneer de fabrikant zijn verplichtingen niet nakomt.
De Italiaanse fabrikant is niet gerechtigd om kosten in rekening te brengen voor het leveren van de gebruikershandleiding in de Nederlandse taal. Het is een verplichting vanuit de Machinerichtlijn.
IIA of IIB verklaring?
Vraag:
Ons bedrijf importeert koelunits uit het buitenland, de koelunit is als geheel CE gecertificeerd. Nu willen we 2 componenten uit deze koelunit, zijnde de centrifugaal ventilator met direct aangedreven elektromotor(230V) en de besturingseenheid(230V) als onderdelen bestellen deze in een omkasting bouwen en als afzuigventilator in Nederland op de markt brengen(met een los mee geleverde werkschakelaar). Het geheel moet nog geïnstalleerd en elektrisch aangesloten worden door de installateur. Moeten wij als leverancier/fabrikant een IIB verklaring of een CE certificaat meeleveren?
Antwoord:
Ik begrijp dat de afzuigventilator als zelfstandig functionerende machine op de Europese markt wordt gebracht. Als dat inderdaad klopt dan zijn jullie verplicht de afzuigventilator van een CE markering te voorzien op basis van de machinerichtlijn en de laagspanningsrichtlijn. Een IIB verklaring wordt geleverd bij niet zelfstandig functionerende machines en in dit geval is dat niet van toepassing.
CE Markering op producten uit 1992?
Vraag:
Ik heb een vraag over de CE markering. Ik ben werkzaam in een
ziekenhuis, waar ik verantwoordelijk ben voor een alarm/ monitoring
systeem t.b.v. behandelapparatuur. Dit systeem is van 1992. Op dit
alarm/ monitoring systeem zit geen CE markering, mag dit systeem nog
gebruikt worden? Hoe kan ik de CE markering alsnog verkregen?
Alvast bedankt.
Antwoord:
Producten welke in gebruik zijn genomen voordat de richtlijn(en) waarop de CE markering van het product gebaseerd is (zijn) behoeven niet CE gemarkeerd te zijn. Bv de Machinerichtlijn (98/37/EG) is van kracht sinds 1995, machines van voor 1995 behoeven niet CE gemarkeerd te zijn. Wanneer het product na de ingangsdatum van de relevante richtlijn niet is gemodificeerd is de CE markering niet van toepassing.
Mijn inschatting voor uw product is:
Relevante richtlijn: Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG) , ingangsdatum (CE markering) 01-01-1997. Wellicht is ook de Richtlijn Medische Hulpmiddelen (93/42/EG) van toepassing, ingangsdatum 14-07-1998.
Voor alle arbeidsmiddelen is een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) volgens de Richtlijn Arbeidsmiddelen (RA) verplicht (Arbowet). Met deze RIE RA wordt het product getoetst aan de minimale veiligheidseisen. Ook raad ik u aan een elektrische inspectie te verrichten volgens de norm NEN 3140, deze inspectie is echter geen verplichting (wel voor VCA gecertificeerde bedrijven).
Positie van de machineplaat?
Vraag:
Bij grote machines is het niet altijd duidelijk waar men de CE-sticker het beste kan aanbrengen. Wij doen dit vaak op de besturingskast. Indien deze echter losstaand is geplaatst van de machine, komen hier vragen over bij controles door arbo-diensten etc. Het is mij echter niet duidelijk of er voorgeschreven is waar men op een machine de sticker fysiek moet plakken.
 
Antwoord:
Bijlage 1.7.3 van de Machinerichtlijn 98/37/EG eist dat op elke machine tenminste, duidelijk leesbaar en onuitwisbaar, de volgende gegevens moeten zijn aangebracht: naam en adres van fabrikant, CE markering, serie- of type aanduiding, serienummer (voor zover bestaand) en het bouwjaar. Dit betreft dus de “machineplaat”. Het is niet toegestaan om de machineplaat op de besturingskast van de machine te plaatsen. Bovendien moeten de gegevens ‘onuitwisbaar’ zijn aangebracht. Een sticker met deze gegevens is dus op basis van de machinerichtlijn niet toegestaan.
Taal gebruiksaanwijzing volgens MR?
Vraag:
Ons bedrijf heeft 3 grote hijsmachines (hijskranen tot 1600 ton) ontwikkeld en gebouwd dat is in Nederland gebeurt. Deze machine wordt ingezet voor hijswerk over hele de wereld, maar worden altijd bedient door personeel van ons dat speciaal opgeleid is het werken met deze machine. De voertaal bij deze machine is Engels wat ook onze Company taal is. Deze machines zullen niet verkocht worden.
In welke taal moet de handleiding nu geschreven zijn, is het Engels voldoende of moet het ook in het Nederlands op gesteld worden, of zelfs in de taal van het land waar zij werkzaam zijn?
Antwoord:
Het antwoord op de vraag over de taal van de gebruiksaanwijzing, is in jullie geval, niet eenvoudig. Bijlage 1, punt 1.7.4 van de Machinerichtlijn (MR) eist dat de gebruiksaanwijzing wordt opgesteld in 1 van de talen van de gemeenschap en wanneer de machine in gebruik wordt genomen ook in de taal van het land waar deze in gebruik wordt genomen. Een gebruiksaanwijzing in de Engelse taal is dus toegestaan. Echter op het moment dat de machine door jullie in gebruik wordt genomen moet er dus een vertaling komen in het Nederlands.
De omschrijving in de MR  ‘de taal van het land waar deze in gebruik wordt genomen’  is natuurlijk verwarrend, want als jullie Nederlandstalige werknemers in Duitsland (ik noem maar wat) aan het werk gaan met de machine is het natuurlijk onzin en onnodig om de gebruiksaanwijzing in het Duits op te stellen. Niet doen dus. Ook de Arbowet eist ook dat werkgevers het personeel instructies geeft. Voor een machine bestaan die instructies natuurlijk uit een gebruiksaanwijzing. Het is natuurlijk logisch dat deze instructies geleverd moeten worden in het Nederlands. Voor werkzaamheden die worden verricht op een zeeschip of mobiele off-hore eenheid dat gerechtigd is onder de Nederlandse vlag te varen geldt de Arbowet. Voor andere zeeschepen en mobiele off-shore eenheden is de Arbowet niet van toepassing. In landen buiten de EER en aan boord van zeeschepen en mobiele off-hore eenheden is de MR (CE markering) niet van toepassing. Wel zijn er dan andere eisen waar je aan zult moet voldoen (bv IMO verdrag). Al met al niet eenvoudig dus. Ik adviseer jullie de gebruiksaanwijzing ook in het Nederlands op te stellen omdat de MR hier duidelijk in is. Met de vertaling in het Nederlands neem je ook de “onzekerheid” weg manneer de MR niet van toepassing is. Onderhoudsinstructies voor gespecialiseerd personeel in dienst van de fabrikant van de machine mogen, conform de eisen uit de MR, in een taal opgesteld zijn die dit personeel begrijpt, dit hoeft dus geen Nederlands te zijn.
CE markering op rolluiken?
Vraag:
Kunt u mij vertellen of rolluiken (handmatig en/of mechanisch bediend) tevens vallen onder de bouwproduktenrichtlijn en derhalve extern getest dienen te worden door een Notified Body? Mij is bekend dat zij vallen onder de VEM, EMC en Machinerichtlijn maar daarvoor hoeven ze volgens mij niet extern gekeurd te worden voor een CE markering.
Antwoord:
Volgens de definitie van de richtlijn bouwproducten (89/106/EEG) zijn voor de bouw bestemde producten:‘producten die worden vervaardigd om blijvend deel uit te maken van bouwwerken, waaronder zowel gebouwen als kunstwerken zijn begrepen’. De rolluiken vallen dus niet onder de richtlijn bouwproducten omdat zij niet blijvend deel uitmaken van de bouwwerken. Ze zijn immers te verwijderen en dus niet van essentieel belang voor de samenhang van het gebouw.
De rolluiken kunnen inderdaad vallen onder de richtlijnen VEM, EMC en Machinerichtlijn en moeten op basis van deze richtlijn(en) CE gemarkeerd worden (extern keuren is niet verplicht). Handmatig bediende rolluiken zijn uitgesloten van de machinerichtlijn, wanneer hierbij ook (op enige manier) geen gebruik wordt gemaakt van elektriciteit zijn de rolluiken ook uitgesloten van de Laagspanningsrichtlijn (VEM) en de EMC richtlijn.
CE Markering op besturingskasten?
Vraag:
Wij zijn een bedrijf dat besturingskasten assembleert en deze geassembleerde producten levert aan een Nederlands bedrijf.
Dit Nederlandse bedrijf levert deze producten over de hele wereld aan verschillende eindklanten.
Nu eisen deze eindklanten dat onze geassembleerde producten worden geclassificeerd volgens bijvoorbeeld DNV of BV of ABS.
De vraag is nu indien deze producten goedgekeurd zijn door dit classificatie bureau en voorzien zijn van markering(naamplaat) is dan nog een CE-markering verplicht.
Antwoord:
De besturingskasten moeten wanneer deze worden verkocht binnen de E.E.R. voldoen aan de fundamentele eisen zoals die gesteld zijn in de Laagspanningsrichtlijn (73/23/EG) en de EMC richtlijn (89/42/EG). Op basis van deze richtlijnen dienen de besturingskasten te worden voorzien van de CE markering. Wanneer de besturingskasten deel gaan uit maken van een ‘functioneel samenstel’ (machinerichtlijn), en dat is natuurlijk bijna altijd het geval, is het gebruikelijk dat de CE markering maar 1x wordt aangebracht op het samenstel. In overleg met de gebruiker kunt u dit afstemmen. De CE eisen voor de besturingskast, zoals die gesteld zijn in de relevante richtlijnen, blijven in dat geval natuurlijk wel van kracht. Formeel gezien zou u echter kunnen volstaan met het afgeven van de verklaring dat de besturingskast gebouwd is volgens de eisen zoals die gesteld zijn in de norm NEN-EN 60204-1: Elektrische uitrusting van machines. Deel 1: algemene eisen. Deze norm is immers geharmoniseerd onder zowel de machinerichtlijn als de laagspanningsrichtlijn.
Wat in de praktijk ook voorkomt is dat er een IIB verklaring van overeenstemming op een besturingskast wordt afgegeven. Dit is natuurlijk onmogelijk omdat een besturingskast niet binnen de definitie van een ‘niet zelfstandig functionerende machine’ uit de machinerichtlijn valt. Alleen de machinerichtlijn kent de IIB verklaring dus een IIB verklaring bij een besturingskast kan niet!
De CE productrichtlijnen op basis waarvan CE moet worden afgegeven zijn Europese richtlijnen en zijn bij wet verplicht voor producten die in gebruik worden genomen of in de handel worden gebracht binnen de E.E.R. Wanneer u de besturingskasten buiten de E.E.R. in gebruik neemt of in de handel brengt is CE markering niet verplicht. Wel zijn er dan ‘lokale’ relevante eisen.
Een (goed) keuring door Lloyds ( DNV, BV of ABS) ontneemt u niet, per definitie, van de CE markering
Importeren van buiten de E.E.R. en verkopen binnen de E.E.R.

Vraag:
W
ij willen producten importeren van buiten de E.E.R. en verkopen binnen de E.E.R. Moeten deze producten voorzien zijn van CE?

Antwoord:
u zult moeten onderzoeken of deze producten vallen onder een productrichtlijn. Wanneer een product valt onder een productrichtlijn B.v. de machinerichtlijn of de speelgoedrichtlijn moeten deze voldoen aan de fundamentele eisen van de richtlijn en derhalve voorzien zijn van een CE markering. Wanneer u producten importeert van buiten de E.E.R. die vallen onder de richtlijnen voor machines of liften bent u verantwoordelijk voor de CE markering van deze producten. 

Voor productaansprakelijkheid van CE gemarkeerde producten geldt dat de aansprakelijkheid hiervoor altijd bij een rechtspersoon of natuurlijk persoon ligt die in de E.E.R. is gevestigd.

CE markering binnen project met meerdere aannemers

Vraag:
wie is verantwoordelijk voor de CE markering binnen een project met meerdere aannemers?
Voorbeeld: een adviesburo wil aan de hand van een door hun opgesteld bestek de opdracht laten uitvoeren door een civiele-, een werktuigbouwkundig- en een elektrotechnische aannemer. Het betreft een rioolwaterzuiveringsinstallatie dat zeer groot van opzet is. Wij zelf zijn de elektrotechnische aannemer en leveren het elektrotechnische deel (dus ons aandeel is een IIB verklaring) en integreren dit in het werktuigbouwkundige deel. De werktuigbouwkudige partij levert de CE (IIA) verklaring voor het gehele project. Klopt dit?

Antwoord:
in het bestek  van de uitvoerende partijen dient duidelijk aangegeven te zijn welke partij er verantwoordelijk is voor de CE markering van het totale ‘samenstel’, de IIA verklaring. In het geval van hierboven omschreven project ligt het voor de hand dat deze CE verantwoording ligt bij de werktuigbouwkundige aannemer maar dit is niet per defenitie vastgelegd.

U kunt onmogelijk een IIB verklaring afgeven op uw electrotechnische deel. Immers: een IIB verklaring is van toepassing op de machinerichtlijn en heeft betrekking op niet zelfstandig functionerende (deel)machine. De elektrotechnische installatie is echter geen (deel)machine volgens de definities van de machinerichtlijn en dus is het afgeven van de IIB verklaring hierop niet juist. De CE verklaring zal afgegeven worden op het ‘samenstel’ waar uw levering deel van uit maakt. U kunt voor de levering van de elektrotechnische installatie formeel volstaan met de verklaring dat deze voldoet aan de eisen zoals omschreven in de norm NEN EN 60204-1.

Controle CE Markering
Waar zijn de mogelijkheden voor “gebruikers” van CE producten om te controleren of de geleverde apparaten wel voldoen aan deze wetgeving ?
Antwoord:
Om te controleren of het CE geleverde product voldoet aan de relevante richtlijn(en) zult u het product moeten toetsen aan de eisen die in de richtlijn(en) worden gesteld. Dit is geen eenvoudige klus. Belangrijk voor u als ‘ gebruiker’  van het product is dat u de bijgeleverde EG verklaring van overeenstemming controleert op juistheid. Hierin minmaal opgenomen zijn: (machine) type, gehanteerde richtlijnen, naam en adres van fabrikant. Doormiddel van ondertekening van de EG verklaring van overeenstemming verklaard de fabrikant dat het product voldoet aan de vermelde richtlijnen en mag u er als gebruiker van uit gaan dat dit product veilig is. Bij calamiteiten als gevolg van een onveilig ontwerp van het product zal de fabrikant verantwoordelijk worden gesteld en zullen eventuele hieruit voortvloeiende sancties voor haar rekening zijn. Let hier bij wel op dat de machine in originele (CE) staat verkeerd. Zie RIE RA zoals hieronder omschreven.
Als gebruiker bent u verplicht uw arbeidsmiddelen (dus ook machines van voor en na 1995) te toetsen aan de minimale veiligheids eisen van de richtlijn arbeidsmiddelen (RA) de zogenaamde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE). Ook arbeidsmiddelen die CE gemarkeerd zijn moeten voldoen aan de eisen van de richtlijn arbeidsmiddelen.
Wat betekent ATEX?

ATEX betekent Atmosphères Explosibles. Er zijn 2 Europese ATEX richtlijnen over explosieve atmosferen en zijn van toepassing op alle plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. De ATEX 95 richtlijn omschrijft de eisen die gesteld worden voor de fabrikage van apparaten en beveiligingssystemen die gebruikt gaan worden in een explosieve atmosfeer. De ATEX 137 richtlijn omschrijft de eisen die gesteld worden aan de bescherming van werknemers die door een explosieve atmosfeer gevaar lopen.

Wanneer bij zone bepaling van een ruimte waar een explosieve atmosfeer kan heersen blijkt dat er een mechanische ruimte afzuiging aanwezig is kan de zone worden verlaagd. Moeten er dan geen metingen worden gedaan om de hoeveelheid explosieve delen in de lucht van de ruimte te bepalen? En is het lekdebiet van de stof, in dit geval oplosmiddelen, dan ook van belang?
Zones worden vastgesteld aan de hand van de criteria in de NPR 7910, de delen 1 en 2 voor resp. gas en stof. Mechanische afzuiging (ventilatie) kan de zoneklasse soms zelfs 2 plaatsen laten opschuiven naar een gunstiger (=minder gevaarlijk) zone. Er worden dan bepaalde minimale ventilatie-veelvouden vereist en waarborgen gevraagd in geval van storingen. Emissies van gas/damp moeten worden ingeschat aan de hand van standaard emissiewaarden (1g/sec, 10g/sec), die voor de verschillende gevarenbronnen in de NPR zijn weergegeven. Hier begint het verhaal eigenlijk mee!!  Aan de hand van de emissiegrootten bij de (geklasseerde) gevarenbronnen (continue, primair, secundair)  worden de zoneafmetingen (in de hoedmodellen) vastgesteld. R= 1 m’, 7 m’, etc. Algemeen: Klasse gevarenbron = klasse zone. Meten van emissies (gas) worden in de regel meer als een controle-maatregel gehanteerd, bijv. permanente gasmeting (LEL-%) van een (gezoneerde) ruimte. Je kan er een indicatie mee doen ter verificatie van je eerste gedane inschatting. Bij noodzakelijke vuurgevaarlijke activiteiten in/nabij een zone altijd meten!! (zie voorbeelden achterin de NPR). Hier max. 10% van LEL toestaan om vuur of vonken te mogen maken.
Stof kun je alleen meten op laagdikten van stofafzettingen, visuele waarneming van stofnesten, migrerend stof, stofwolken uit produkthandling, etc. Ten aanzien van ventilatie is alleen krachtige puntafzuiging (bij de gevarenbron) een redmiddel. Ruimteafzuiging is hier niet effectief.

Ook een vraag ?

Heeft u vragen op het gebied Arbo of machineveiligheid? Wilt u, geheel vrijblijvend, een gesprek met een van onze consultants? Neem dan gerust contact op!


Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht