Diensten

Gebruiksaanwijzing machine

Gebruiksaanwijzing machine

Hoofdstuk 1.7.4 van de machinerichtlijn omschrijft de volgende eisen.

 

Bij iedere machine moet een gebruiksaanwijzing zijn gevoegd in de officiële Gemeenschapstaal (of talen) van de lidstaat waar de machine op de markt wordt gebracht en/of in bedrijf gesteld.

De bij de machine gevoegde gebruiksaanwijzing moet een oorspronkelijke gebruiksaanwijzing of een vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing zijn; in het laatste geval moet bij de vertaling een oorspronkelijke gebruiksaanwijzing zijn gevoegd.

 

De bovenstaande eis is helder: wanneer een machine in Nederland wordt geleverd of in gebruik wordt genomen dient deze voorzien te zijn van een gebruiksaanwijzing in de Nederlands taal. Wanneer een machine in b.v. Duitsland in gebruik wordt genomen dient deze voorzien te zijn van een gebruiksaanwijzing in de Duitse taal.

 

Algemene uitgangspunten voor het opstellen

 • De gebruiksaanwijzing moet in één of meer officiële taal (talen) van de Gemeenschap worden opgesteld. De fabrikant of diens gemachtigde voorziet de versie(s) die hij heeft geverifieerd van de vermelding „oorspronkelijke gebruiksaanwijzing”.
 • Wanneer een „oorspronkelijke gebruiksaanwijzing” in de officiële taal of talen van het land van gebruik ontbreekt, moet een vertaling in die taal of talen worden verstrekt door de fabrikant of diens gemachtigde, dan wel door degene die de machine in het bewuste taalgebied introduceert. Deze vertalingen moeten zijn voorzien van de vermelding „vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing”.
 • De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet niet alleen uitgaan van het beoogde gebruik van de machine, maar tevens rekening houden met elk redelijkerwijs voorzienbaar verkeerd gebruik daarvan.
 • Indien de machines voor niet-professionele gebruikers bestemd zijn, moet bij de formulering en de presentatie van de gebruiksaanwijzing rekening worden gehouden met het algemene opleidingsniveau en het inzicht dat men redelijkerwijze van deze gebruikers mag verwachten.

Inhoud gebruiksaanwijzing machine

 • Iedere gebruiksaanwijzing moet, in voorkomend geval, ten minste de volgende informatie bevatten:
 • firmanaam en volledig adres van de fabrikant en van diens gemachtigde;
 • typeaanduiding van de machine als aangegeven op de machine zelf, met uitzondering van het serienummer
 • EG-verklaring van overeenstemming, of een document waarin de inhoud van de EG-verklaring van overeenstemming wordt weergegeven, waarin een opsomming wordt gegeven van de kenmerken van de machine, niet noodzakelijk met inbegrip van het serienummer en een handtekening;
 • een algemene beschrijving van de machine;
 • de tekeningen, schema’s, beschrijvingen en toelichtingen die nodig zijn voor het gebruik, onderhoud en herstellen van de machine en voor de controle op de correcte werking ervan;
 • een beschrijving van de werkplek(ken) die door de bedieners kan (kunnen) worden ingenomen;
 • een beschrijving van het beoogde gebruik van de machine;
 • waarschuwingen betreffende te ontraden gebruik dat, naar uit ervaring is gebleken, van de machine kan worden gemaakt;
 • instructies voor de montage, installatie en aansluiting van de machine, met inbegrip van tekeningen, schema’s en de bevestigingsmiddelen, en aanduiding van het chassis of de installatie waarop de machine moet worden gemonteerd;
 • instructies voor een zodanige installatie en montage dat het geluid en de trillingen worden beperkt;
 • instructies voor de inbedrijfstelling en het gebruik van de machine en zo nodig instructies voor de opleiding van de bedieners;
 • informatie over de restrisico’s die, ondanks de geïntegreerde veiligheid bij het ontwerp van de machine en de genomen beschermingsmaatregelen en bijkomende voorzieningen, blijven bestaan;
 • instructies inzake de door de gebruiker te nemen beschermende maatregelen, waaronder, in voorkomend geval, de te voorziene persoonlijke-beschermingsuitrusting;
 • de essentiële kenmerken van de gereedschappen die op de machine kunnen worden gemonteerd;
 • de voorwaarden waaronder de machines voldoen aan de stabiliteitseis tijdens gebruik, vervoer, montage en demontage, alsmede wanneer zij buiten bedrijf zijn, tijdens beproevingen en bij voorzienbare storingen;
 • instructies met het oog op een veilig vervoer, verplaatsen en opslaan, met vermelding van de massa van de machine en van de verschillende delen ervan, indien zij regelmatig afzonderlijk moeten worden vervoerd;
 • de te volgen werkwijze bij ongevallen of storingen; indien blokkering kan optreden, de werkwijze volgens welke de blokkering zonder risico kan worden verholpen;
 • de beschrijving van de afstellings- en onderhoudswerkzaamheden die de gebruiker moet verrichten alsook
 • de in acht te nemen voorkomingsmaatregelen;
 • instructies met het oog op een veilig afstellen en onderhoud, met inbegrip van de daarbij te nemen beschermingsmaatregelen;
 • specificaties betreffende de te gebruiken vervangingsonderdelen, indien deze van invloed zijn op de gezondheid en de veiligheid van de bedieners;
 • de volgende informatie over de emissie van luchtgeluid:
  de A-gewogen geluidsemissiedruk op de werkplekken, voorzover deze hoger is dan 70 dB(A); als het niveau lager of gelijk is aan 70 dB(A), dan moet dit worden vermeld, de maximale waarde van de C-gewogen momentane geluidsemissiedruk op de werkplekken, wanneer deze meer dan 63 Pa bedraagt (130 dB ten opzichte van 20 μPa),
 • het A-gewogen niveau van het door de machine uitgestraalde geluidsvermogen, indien het niveau van de A-gewogen geluidsemissiedruk op de werkplekken hoger is dan 80 dB(A).
 

Mocht u interesse hebben in het opstellen van een gebruikershandleiding neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Onze register veiligheidskundigen zijn u graag van dienst met het opstellen van de gebruiksaanwijzing van uw machine of installatie.

De formats die hiervoor door ons gebruikt worden bevatten alle eisen zoals hierboven gesteld en kunnen tevens gebruikt worden om, door u in eigen beheer, toekomstige gebruiksaanwijzingen op te stellen.

Voor nadere informatie

Bel ons gerust of stuur een mail