AVAN

Kennisbank

Maximale geluidsniveau van machines volgens de machinerichtlijn?

Vraag:
Wat mag volgens de machinerichtlijn het maximale geluidsniveau zijn van een machine?
We horen dikwijls dat dit <=75 dab moet zijn, klopt dit? Maar waar staat dit in de machinerichtlijn”; “Dat klopt in de machinerichtlijn art. 1.5.8 staat dit…..”
Echter,  wat klopt er nu: dat het in de machinerichtlijn staat, of dat niveau van 75 dba.
Vanwege aanschaf van een grote machine is de discussie momenteel zeer actueel. Ik hoop dat u me duidelijkheid kunt verschaffen, bij mij speelt ook al jaren een maximaal acceptabel niveau van 75 dba van nieuwe machines door mijn hoofd.
Antwoord:
De Machinerichtlijn 98/37/EG (zie bijlage) eist alleen dat de uitstoot van geluid van de machine tot een minimum wordt beperkt (art. 1.5.8). De eisen gesteld aan de vermelding van het geluidsniveau in de gebruiksaanwijzing van de machine staan omschreven in bijlage 1.7.4 f) van de machinerichtlijn (zie hieronder).
Bijlage 1.7.4 Machinerichtlijn
f) In de gebruiksaanwijzing moeten de volgende gegevens worden vermeld inzake het door de machine geëmitteerde luchtgeluid, hetzij de reële waarde hetzij een waarde vastgesteld aan de hand van metingen bij een identieke machine:
– het niveau van de A-gewogen equivalente continue geluidsdruk op de werkplekken, voorzover dit meer bedraagt dan 70 dB(A); is het niveau lager of gelijk aan 70 dB(A), dan moet dit worden vermeld;
– de maximale waarde van de c-gewogen momentane geluidsdruk op de werkplekken, wanneer deze meer dan 63 Pa bedraagt (130 dB ten opzichte van 20 µPa);
– het niveau van het door de machine uitgestraalde geluidsvermogen, indien het niveau van de A-gewogen equivalente continue geluidsdruk op de werkplekken meer dan 85 dB(A) bedraagt.
Wanneer de machine zeer grote afmetingen heeft, kan de aanduiding van het geluidsvermogen worden vervangen door de aanduiding van de niveaus van de equivalente continue geluidsdruk op gespecificeerde plaatsen rondom de machine.
Indien de geharmoniseerde normen niet worden toegepast, moeten de akoestische gegevens worden gemeten met de meest passende meetnorm die aan de machine is aangepast.
De fabrikant vermeldt de bedrijfsomstandigheden van de machine tijdens de metingen en de methoden die voor de metingen zijn gebruikt.
Wanneer de werkplek(ken) niet is (zijn) of kan (kunnen) worden bepaald, moet de meting van het geluidsdrukniveau worden verricht op 1 m van het machineoppervlak en op een hoogte van 1,60 m boven de grond of het toegangsplatform. De positie en de waarde van de maximale geluidsdruk moeten worden vermeld.